ArtGlobal

Oprogramowanie na miarê Twoich potrzeb.
Rozwi±zañ indywidualnych

Szyte na miarê rozwi±zania i wsparcie w ca³ym cyklu ¿ycia oprogramowania.
Strony internetowej

Systemy e-commerce, sklepy wirtualne i CMS oraz aplikacje na zlecenie.
Rozwi±zania indywidualne

Realizacja w pe³ni zintegrowanych, kompleksowych rozwi±zañ informatycznych.

ArtGlobal
tel: +48 669 182 493
e-mail:
             kontakt@artglobal.pl
             kontakt@projekty-internetowe.com

HELPDESK: 28510471
GRUPA PORTALI: 32111942
Skype: artglobal_pl

REGON: 121408836
NIP: 652-156-06-15


PRZYK£ADOWE PROJEKTY
PORTALE OGŁOSZEŃ: PORTALE NOCLEGOWE: PORTALE MOTORYZACYJNE: SKRYPTY OG£OSZENIOWE:

Czym s± wizytówki i jak wa¿ne s± dla osoby prowadz±cej biznes?

Czy wiesz, ¿e wizytówki s± jednym z najwa¿niejszych narzêdzi w relacjach biznesowych? Wspó³decyduj± one o tym czy bêdziesz postrzegany jako osoba godna zaufania, z któr± warto prowadziæ interesy.

Wizytówka jest odbiciem Twojego biznesu, najlepszych Twoich cech. Podkre¶la presti¿ i elegancjê Ciebie jako osoby i oczywi¶cie kojarzonej z tym firmy. Jednym ze sposobów budowania pozytywnego wizerunku firmy jest zaanga¿owanie w ka¿d±, nawet najmniejsz± czê¶æ Twojego biznesu. Szczegó³y s± bardzo wa¿ne i to czy Twoja wizytówka zrobi wra¿enie na kontrahencie mo¿e zdecydowaæ o sukcesie Twojej firmy.

Projektowaniem wizytówek zajmuje siê ju¿ od wielu lat i czêsto spotykam osoby, które nie zdaj± sobie zupe³nie sprawy z tego, jak wa¿n± czê¶ci± ca³ego ich biznesu jest ten "prosty" kartonik. To od pierwszego kontaktu z potencjalnym partnerem biznesowym, wymianie wizytówek a wiêc przekazaniem sobie wzajemnie kontaktów mo¿e siê rozpocz±æ wielki biznes.

Jak wa¿ne w biznesie s± profesjonalne wizytówki? Wyobra¼ sobie spotkanie biznesowe dwóch osób... wyobra¼ sobie, ¿e jedn± z nich jeste¶ Ty Idziesz na spotkanie, na którym chcia³by¶ zrobiæ jak najlepsze wra¿enie, przedstawiaj±c Siebie i Swoj± firmê osobie, która potencjalnie stanie sie Twoim partnerem biznesowym na d³ugie lata. Zastanawiasz siê, w jaki sposób pokazaæ siebie jako profesjonaln± i godn± zaufania osobê, z któr± warto robiæ interesy.

Teraz ju¿ wiesz... potrzebne s± Ci profesjonalnie zaprojektowane i wydrukowane wizytówki, które zrobi± ogromne wra¿enie na osobie, której je wrêczysz. Pamiêtaj, i¿ w biznesie licz± siê nawet drobne szczegó³y i dlatego dziêki wizytówce Twoja firma zyska w oczach potencjalnego klienta profesjonalny charakter ju¿ na samym pocz±tku wspó³pracy.

Porada: Je¶li chcesz mieæ pewno¶æ, ¿e dana drukarnia profesjonalnie zaprojektuje i wydrukuje Twoje wizytówki przeczytaj opinie innych klientów, sprawd¼ dla kogo drukarnia ju¿ wykona³a wizytówki a na koniec popro¶ o mo¿liwo¶æ przes³ania próbki druku - zamów choæby najmniejszy pakiet wizytówek przed wiêkszym zamówieniem. To Ci pomo¿e upewniæ siê o jako¶ci i nie wyrzuciæ pieniêdzy w b³oto.

¼ród³o: ithink.pl

Copyright © Skrypty og³oszeniowe & Projektowanie stron

Tworzenie stron internetowych / Skrypty og³oszeniowe / Skrypt Noclegowy / Skrytp Nieruchomo¶ci / Skrytp Motoryzacyjny / Skrytp ¦lubny / Skrytp Og³oszeñ Drobnych / Skrytp Pracy / Sklepy internetowe / Agencja interaktywna / Systemy CMS.

Nazwisko: *
Email: *
Telefon:
Nr GG:
Tre¶æ: *