ArtGlobal

Oprogramowanie na miarê Twoich potrzeb.
Rozwi±zañ indywidualnych

Szyte na miarê rozwi±zania i wsparcie w ca³ym cyklu ¿ycia oprogramowania.
Strony internetowej

Systemy e-commerce, sklepy wirtualne i CMS oraz aplikacje na zlecenie.
Rozwi±zania indywidualne

Realizacja w pe³ni zintegrowanych, kompleksowych rozwi±zañ informatycznych.
Oszczêdzaj czas i pieni±dze dziêki ³atwej w obs³udze stronie internetowej. Zarz±dzanie stron± nigdy jeszcze nie by³o tak ³atwe!

Strony, serwisy, portale CMS

Serwis motoryzacyjny CMS

Serwis noclegowy CMS

Serwis anonse CMS

Tworzê i wdra¿am sklepy internetowe niezawodne, wyposa¿one w rozbudowane funkcje sprzeda¿owe sklepy, które generuj±
nie tylko zysk, ale równie¿ zadowolenie.

Sklep internetowy (Shop)

Sklep internetowy (E-commerce)

Sklep internetowy (Market)

Sklep internetowy (PrestaShop)

Zaprojektujê i wykonam dla Twojej firmy reklame jak i strone flash:

Reklamy bannerowe flash

Strony flash

Dodatki flash (animacje, top flash, ...)

Reklamy, ulotki, broszury, bilbordy
(reklama do druku).

Reklama internetowa

Optymalizacja stron i pozycjonowanie

Pozycjonowanie jednorazowe

Pozycjonowanie sta³e

Prezentacje multimedialne

ArtGlobal
tel: +48 669 182 493
e-mail:
             kontakt@artglobal.pl

PRZYK£ADOWE PROJEKTY

PORTALE OG£OSZEŃ:

PORTALE NOCLEGOWE:

PORTALE MOTORYZACYJNE: SKRYPTY OG£OSZENIOWE:

Wykonujemy ró¿nego rodzaju modyfikacje projektów (modyfikacje projektów, modyfikacje modu³ów istniej±cych, nowe modu³y z nowymi funkcjami, graficzne: animacje flash, reklama, itp..). Wykonujemy modyfikacje pod zamówienie klienta.

Zachêcamy do nawi±zania wspó³pracy. Wieloletnie do¶wiadczenie w bran¿y informatycznej pomaga dotrzeæ do klienta w taki sposób, aby by³ usatysfakcjonowany i zadowolony z otrzymanego produktu.

Atutem naszym jest do¶wiadczenie zdobyte przy realizacji projektów, o ró¿norodnej tematyce i nietypowych wymaganiach funkcjonalnych.

Przyk³adowe Modyfikacje :

1

Modu³y p³atno¶ci po których dane kontaktowe bêd± widoczne w og³oszeniu. (modu³ ten ukrywa dane a po op³aceniu ujawnia.)

Koszt modyfikacji: 200z³

2

MOdu³ Mapy ze wszystkimi obiektami (2 ró¿ne rodzaje - mapa wy¶wietla wszystkie obiekty jakie s± w serwise). Musi byæ dodany nowy modu³ Mapki przy dodawaniu og³oszenia -> punkt 4.

Koszt modyfikacji: 150z³

3

Modu³y dodatkowe mapy dla modu³u 2 ze wszystkimi obiektami : Mapa po Typach Obiektu, Mapa po Województwach, itp.

Koszt modyfikacji: 100z³

4

Modu³ mapki przy dodawaniu og³oszenia - osoba mo¿e dok³adnie zaznaczyæ miejsce obiektu, przesuwaj±c punkt na mapie, musi byæ dodana je¶li siê wybierze punkt z map± wszystkich obiektów.

Koszt modyfikacji: 100z³

5

Modu³ komentarzy.

Koszt modyfikacji: 150z³

6

Modu³ dane do faktury.

Koszt modyfikacji: 100z³

7

Modyfikacja rejestracja z podzia³em na osobê fizyczna i firmê.

Koszt modyfikacji: 100z³

8

Modu³ facebook jak i Google - wysuwany z boku BOX gdzie osoby mog± dodaæ (lubie to facebook jak i google)

Koszt modyfikacji: 100z³

9

Modu³y spo³eczno¶ciowe dla ka¿dego og³oszenia z osobna (facebook, gg, wykop, nasza klasa, blip, twitter.)

Koszt modyfikacji: 100z³

10

Modu³ z podzia³em na osobe fizyczna i na firme (rejestracja)

Koszt modyfikacji: 100z³

11

Ró¿ne warianty wyszukiwarki.

Koszt modyfikacji: cena uzale¿niona od wyszukiwarki i jej mo¿liwo¶ciach

12

Modyfikacja graficzna.

Koszt modyfikacji: cena uzale¿niona od grafiki

13

Modu³y importu og³oszeñ.

Koszt modyfikacji: cena uzale¿niona od importu i pliku XML

14

Modu³y exportu og³oszeñ.

Koszt modyfikacji: cena uzale¿niona od importu i pliku XML

15

Zmiana serwisu og³oszeniowego na inn± bran¿e.

Koszt modyfikacji: wyceniany indywidualnie

16

Modu³ aktualno¶ci podzielona na kategorie

Koszt modyfikacji: 150z³

17

Modu³ Podstron podzielona na kategorie

Koszt modyfikacji: 150z³

18

Modu³ wirtualny spacer - mo¿liwo¶æ dodania takiego kodu do og³oszenia

Koszt modyfikacji: 70z³

19

Modu³ odwiedzin og³oszenia (statystyka)

Koszt modyfikacji: 30z³

20

Dodanie S³ów kluczowych i descriptio do ka¿dego og³oszenia z osobna

Koszt modyfikacji: 70z³

21

Modu³ odwiedzin og³oszenia (statystyka)

Koszt modyfikacji: 30z³

22

Dodanie s³ów kluczowych i descriptio do ka¿dego og³oszenia z osobna

Koszt modyfikacji: 70z³

23

Dodanie s³ów kluczowych i descriptio do podstron

Koszt modyfikacji: 70z³

23

Dodanie s³ów kluczowych i descriptio do aktualno¶ci

Koszt modyfikacji: 70z³

24

Inne galerie

Koszt modyfikacji: uzale¿niony od galerii jak i miejsca na stronie

25

Baza og³oszeñ

Koszt modyfikacji: uzale¿niony od wielko¶ci bazy

26

Po³±czenie kilku serwisów z jedn± baz± og³oszeñ

Koszt modyfikacji: uzale¿niony od ilo¶ci serwisów

27

I inne modyfikacje

Koszt modyfikacji: uzale¿niony od modyfikacji

28

Okienko z informacj± o ciasteczkach (cookies)

Koszt modyfikacji: 20z³

29

Banery reklamowe (flash i jpg)

Koszt banera: 40-60z³

30

Dodanie znaku wodnego

Koszt modyfikacji: 100z³

31

P³atno¶ci PayPal

Koszt modyfikacji: 250z³

32

P³atno¶ci transferuj.pl

Koszt modyfikacji: 250z³

Copyright © Skrypty og³oszeniowe & Projektowanie stron

Tworzenie stron internetowych / Skrypty og³oszeniowe / Skrypt Noclegowy / Skrytp Nieruchomo¶ci / Skrytp Motoryzacyjny / Skrytp ¦lubny / Skrytp Og³oszeñ Drobnych / Skrytp Pracy / Sklepy internetowe / Agencja interaktywna / Systemy CMS.

Nazwisko: *
Email: *
Telefon:
Nr GG:
Tre¶æ: *