ArtGlobal

Oprogramowanie na miarê Twoich potrzeb.
Rozwi±zañ indywidualnych

Szyte na miarê rozwi±zania i wsparcie w ca³ym cyklu ¿ycia oprogramowania.
Strony internetowej

Systemy e-commerce, sklepy wirtualne i CMS oraz aplikacje na zlecenie.
Rozwi±zania indywidualne

Realizacja w pe³ni zintegrowanych, kompleksowych rozwi±zañ informatycznych.
Oszczêdzaj czas i pieni±dze dziêki ³atwej w obs³udze stronie internetowej. Zarz±dzanie stron± nigdy jeszcze nie by³o tak ³atwe!

Strony, serwisy, portale CMS

Serwis motoryzacyjny CMS

Serwis noclegowy CMS

Serwis anonse CMS

Tworzê i wdra¿am sklepy internetowe niezawodne, wyposa¿one w rozbudowane funkcje sprzeda¿owe sklepy, które generuj±
nie tylko zysk, ale równie¿ zadowolenie.

Sklep internetowy (Shop)

Sklep internetowy (E-commerce)

Sklep internetowy (Market)

Sklep internetowy (PrestaShop)

Zaprojektujê i wykonam dla Twojej firmy reklame jak i strone flash:

Reklamy bannerowe flash

Strony flash

Dodatki flash (animacje, top flash, ...)

Reklamy, ulotki, broszury, bilbordy
(reklama do druku).

Reklama internetowa

Optymalizacja stron i pozycjonowanie

Pozycjonowanie jednorazowe

Pozycjonowanie sta³e

Prezentacje multimedialne

AKTUALNO¦CI

Czym s± wizytówki i jak wa¿ne s± dla osoby prowadz±cej biznes?
Czy wiesz, ¿e wizytówki s± jednym z najwa¿niejszych narzêdzi w relacjach biznesowych? Wspó³decyduj± one o tym czy bêdziesz postrzegany jako osoba godna zaufania, z któr± warto prowadziæ interesy.

ArtGlobal
tel: +48 669 182 493
e-mail:
             kontakt@artglobal.pl

PRZYK£ADOWE PROJEKTY

PORTALE OG£OSZEŃ:

PORTALE NOCLEGOWE:

PORTALE MOTORYZACYJNE: SKRYPTY OG£OSZENIOWE:

SERWIS OG£OSZENIOWY - NIERUCHOMO¦CI - TwojDom 6.0 - Skrypt Nieruchomo¶ci

Zaawansowany skrypt do obs³ugi serwisu bazy nieruchomo¶ci, oferuj±cy wiele funkcji zarówno po stronie odwiedzaj±cego, u¿ytkownika jak i administratora serwisu. • Adres strony TwojDom 6.0: Skrypt NIERUCHOMO¦CI wersja 6.0 <-- link
  DZIA£ANIE SKRYPTU TwojDom wersja 6.0:

  1. Ka¿dy zarejestrowany u¿ytkownik mo¿e dodaæ dowoln± ilo¶æ ofert. Rejestracja jest bezp³atna a jej potwierdzenie wymaga klikniêciu linku aktywacyjnego, który przychodzi na adres e-mail. Po zalogowaniu klient mo¿e zacz±æ dodawaæ swoje oferty. Ka¿dy zarejestrowany mo¿e posiadaæ w³asn± stronê Agenta, gdzie bêd± umieszczone wy³±cznie og³oszenia u¿ytkownika. Skrypt jest zintegrowany z p³atno¶ciami internetowymi Dotpay.pl dziêki czemu po dokonaniu p³atno¶ci oferta automatycznie zostaje przed³u¿ona.

  2. Funkcjonalno¶æ.

   • SERWIS OD STRONY ODWIEDZAJ¡CEGO:
    • przegl±danie wszystkich ofert
    • zaawansowane wyszukiwanie ofert
    • nawi±zywanie kontaktów z w³a¶cicielem og³oszenia
    • mo¿liwo¶æ zostawienia og³oszenia informacyjnego - poszukuje miszkania, domu, dzia³ki
    • przegl±danie aktualno¶ci serwisu
    • je¶li has³o zostanie zapomniane jest mo¿liwo¶æ przypomnienia
    • mo¿liwo¶æ wyszukiwania og³oszeñ wg. ró¿nych kategorii
    • przegl±danie stron AGENCJI
    • mo¿liwo¶æ kontaktu z w³a¶cicielem witryny (strona kontakt)
    • mo¿liwo¶æ kontaktu z w³a¶cicielem og³oszenia jak i AGENCJI za po¶rednictwem ró¿nej formy kontaktu (gg, mail, strona www agencji...)
    • wytycznie trasy samochodowej do og³oszeniodawcy
    • czytanie stron (Pomoc, Onas, Reklama, ...) i wiele innych jakie zostan± jeszcze za³o¿one przez administratora serwisu
    • przegl±danie reklam aktualnie dostêpnych na stronie
    • mo¿liwo¶æ przegl±dania og³oszeñ przez MAPKE : Województwa, Region Geograficzny, Drogi
    • ...
   • SERWIS PO STRONIE ZAREJESTROWANEGO U¯YTKOWNIKA:
    • dodawanie dowolnej ilo¶ci ofert
    • do oferty mo¿na dodawaæ zdjêcia
    • umieszczanie Mapy Google, u³atwiaj±c lokalizacjê obiektu
    • p³atno¶ci online, sms, zintegrowane z systemem dotpay.pl
    • zmiany w ustawieniach swojego konta
    • edycja danych osobowych dla konta - zmiana has³a
    • mo¿liwo¶æ stworzenia w³asnej strony - strona AGENCJI
    • mo¿liwo¶æ dodania logo na Stronie AGENCJI (strona sprzedawcy)
    • edycja strony AGENCJI – ( informacje, opis firmy, kontakt, mapa google)
    • mo¿liwo¶æ przed³u¿enia oferty ( abonament, promowanie, ostatnia chwila)
    • mo¿liwo¶æ edytowania dowolnego og³oszenia
    • przegl±danie dowolnego og³oszenia, których w³a¶cicielem jest u¿ytkownik zarejestrowany   • SERWIS PO STRONIE ADMINISTRATORA:
    • zmianê ilo¶ci dni oferowanych klientom gratis po rejestracji
    • ustawienie Max liczby zdjêæ w og³oszeniu klienta
    • zmianê ilo¶ci obiektów na stronie, podczas wy¶wietlenia wyszukanych og³oszeñ
    • zmianê ilo¶ci obiektów na stronie ( g³ównej )
    • zmianê ilo¶ci obiektów na stronie ( g³ónej promowane)
    • zmianê ilo¶ci dni ostrzegania o koñcu abonamentu ( dni )
    • zmiana koloru obramowania og³oszenia promowanego
    • zmiana koloru t³a og³oszenia promowanego
    • zmiana koloru obramowania og³oszenia - ostatnia szansa
    • zmiana koloru t³a - ostatnia szansa
    • ustawienie klucza GoogleMap Api do mapy w og³oszeniach
    • ustawienie Title ( tytu³ ), Description ( opis ), Keywords ( s³owa kluczowe )
    • ustawienie poczty (mo¿na w³asn± stopkê maila stworzyæ, mo¿na dodaæ logo do maila)
    • mo¿liwo¶æ edycji takich kategorii jak : > Ustawienia ogólne > Ustawienia ogólne > Ustawienia poczty > Typy oferty > Regiony » Typ transakcji » Stan obiektu » Dach obiektu » Budulec obiektu ……
    • usuwanie, edycja u¿ytkowników
    • aktywacja, b±d¼ dezaktywacja danego u¿ytkownika
    • edycja danych u¿ytkowników
    • AGENCJE – wykaz agencji, mo¿liwo¶æ przej¶cia do strony konkretnej agencji - wy¶wietlania wszystkich ofert danej agencji
    • mo¿liwo¶æ dodawania Banerów FLASH, JPG, GIF
    • aktywowanie ofert u¿ytkowników
    • mo¿liwo¶æ zak³adania i edytowania dowolnego konta administratora
    • mo¿liwo¶æ dodwania Reklamy - AdSense, b±d¼ dowolnego tekstu reklamowego, jak i skryptu.
    • mailing - wysy³anie wiadomo¶ci e-mail do wszystkich u¿ytkowników naraz
    • mo¿liwo¶æ edycji wygl±du strony p³atno¶ci / o nas / regulaminu/ ... stron utworzonych przez administratora
    • mo¿liwo¶æ konfigurowania p³atno¶ci online, ustalanie wysoko¶ci kwoty oraz ilo¶ci dni abonamentu,
    • promowanie dowolnych ofert
    • edycja p³atno¶ci SMS, onlien,
    • dodawanie i edycja podstron w serwisie
    • przegl±danie, edycja og³oszeñ u¿ytkowników
    • przegl±danie edycja og³oszeñ odwiedzaj±cych
    • statystka u¿ytkowników, obiektów w serwisie,....  WERSJA DEMONSTRACYJNA:


  Wszystkim zainteresowanym zakupem skryptu umo¿liwiamy przetestowanie, dlatego te¿ udostêpniamy wersjê demonstracyjn±. Wersja demonstracyjna posiada ograniczenia uniemo¿liwiaj±ce zmianê ustawieñ ( dwa zak³adki zosta³y zablokowane- KONIFIGURACJA, ADMINISTRACJA).

  Skrypt mo¿na przetestowaæ od strony klienta: Skrypt NIERUCHOMO¦CI wersja 6.0 <-- link

  Prosimy login i has³o nie kopiowaæ a przepisaæ.   Panel u¿ytkownika
  • Login: demo
  • Has³o: demo
  Skrypt mo¿na przetestowaæ od strony administratora: PANEL ADMINISTRATORA STRONY <-- link

  Prosimy login i has³o nie kopiowaæ a przepisaæ.

   Panel administratora
  • Login: artglobal
  • Has³o: artglobal  KUPUJ¡C PRODUKT OTRZYMAJ¡ PAÑSTWO:

  Je¶li s± Pañstwo zainteresowani zakupem proszê zapoznaæ siê z przyk³adow± licencj± dostêpn±: LICENCJA

  • licencjê na u¿ytkowanie jednej kopii naszego skryptu TwojDom pod jedn± domen±
  • skrypt TwojDom wersja 6.0 CMS
  • bezp³atna instalacja na serwerze klienta spe³niaj±cym wymagania skryptu
  • pomoc w razie wykrycia b³êdów w funkcjonowaniu skryptu
  • je¶li mia³y by byæ jakie¶ zmiany w projekcie prosimy o kontakt
  • rachunek


 • Adres strony NIERUCHOMO¦CI wersja 6.0: Skrypt NIERUCHOMO¦CI wersja 6.0 <-- link


  W RAZIE PYTAÑ PODAJEMY DANE KONTAKTOWE:

  • e-mail: kontakt@artglobal.pl
  • GG: 32111942  POLECAMY NASZE PROJEKTY

  SzukamNoclegu 3.0
  ZOBACZ / KUP - Cena: 250z³
  TwójDom 2.0
  ZOBACZ / KUP - Cena: 250z³
  SzukamNoclegu 1.0
  ZOBACZ / KUP - Cena: 150z³
  MOTOR 3.0
  ZOBACZ / KUP - Cena: 250z³
  Motor 2.0
  ZOBACZ / KUP - Cena: 150z³
  AutoMoto 1.0
  ZOBACZ / KUP - Cena: 150z³
  TwójDom 1.0
  ZOBACZ / KUP - Cena: 150z³
  AutoMoto 1.0
  ZOBACZ / KUP - Cena: 150z³
 • Copyright © Skrypty og³oszeniowe & Projektowanie stron

  Tworzenie stron internetowych / Skrypty og³oszeniowe / Skrypt Noclegowy / Skrytp Nieruchomo¶ci / Skrytp Motoryzacyjny / Skrytp ¦lubny / Skrytp Og³oszeñ Drobnych / Skrytp Pracy / Sklepy internetowe / Agencja interaktywna / Systemy CMS.

  Nazwisko: *
  Email: *
  Telefon:
  Nr GG:
  Tre¶æ: *