ArtGlobal

Oprogramowanie na miarê Twoich potrzeb.
Rozwi±zañ indywidualnych

Szyte na miarê rozwi±zania i wsparcie w ca³ym cyklu ¿ycia oprogramowania.
Strony internetowej

Systemy e-commerce, sklepy wirtualne i CMS oraz aplikacje na zlecenie.
Rozwi±zania indywidualne

Realizacja w pe³ni zintegrowanych, kompleksowych rozwi±zañ informatycznych.

ArtGlobal
tel: +48 669 182 493
e-mail:
             kontakt@artglobal.pl
             kontakt@projekty-internetowe.com

HELPDESK: 28510471
GRUPA PORTALI: 32111942
Skype: artglobal_pl

REGON: 121408836
NIP: 652-156-06-15


PRZYK£ADOWE PROJEKTY

PORTALE OG£OSZEŃ:

PORTALE NOCLEGOWE:

PORTALE MOTORYZACYJNE: SKRYPTY OG£OSZENIOWE:

Oferujemy kompleksowe us³ugi internetowe, poprzez wykonanie strony/sklepu po jego promocjê w internecie. Poni¿ej przedstawiamy ofertê, przygotowan± z my¶l± o Tobie.

W zale¿no¶ci od celów stawianych posiadamy nastêpuj±c± oferte:

- Pozycjonowanie stron internetowych - Chcesz aby Twoja strona zajmowa³a czo³owe pozycje, zwiêkszyæ liczbê odwiedzin na stronie. Je¶li tak? Oferujê promocjê stron internetowych poprzez pozycjonowanie w wyszukiwarkach g³ównie w Google

- Projektowanie stron internetowych - Pragniesz posiadaæ w³asn± stronê internetow±? Nic trudnego. Oferujê tworzenie stron od A do Z. Przygotowa³em atrakcyjn± ofertê cenow± dla ma³ych firm i ¶rednich firm,

- Projektowanie sklepów internetowych - zakupy internetowe s± obecnie bardzo popularn± form± w Polsce, zyskuj± z roku na rok coraz wiêcej klientów. Je¶li chcesz rozpocz±æ handel internetowy, lub posiadasz sklep lokalny, zastanawiasz siê jak zwiêkszyæ jego obroty


Pierwszy etap realizacji serwisu WWW obejmuje opracowanie projektu nawigacji oraz projektu technicznego baz danych i aplikacji, które zostan± wykorzystane na potrzeby serwisu. Nastêpny etap obejmuje opracowanie projektu graficznego - tutaj szczególn± rolê odgrywa kreacja i jako¶æ realizacji.

Realizujê wszystkie projekty w oparciu o sugestie od Zleceniodawcy, kieruj±c siê jednocze¶nie ustaleniami opracowanymi w trakcie wcze¶niejszych etapów i proponuj±c szatê graficzn±.  Podstawowe zalety systemu CMS:
 • Do efektywnej pracy z oferowanym przez systemem nie jest wymagana znajomo¶æ programowania (PHP, Java Script) nie trzeba sobie nawet zawracaæ g³owy sk³adni± HTML

 • Edycji zawarto¶ci strony mo¿e dokonaæ osoba posiadaj±ca podstawowe umiejêtno¶ci pracy z narzêdziami pakietu MS Office takim jak na przyk³ad MS Word. W przypadku wiêkszych firm jest to kilka osób z których ka¿da zajmuje siê okre¶lonym dzia³em. Dziêki takiemu podzia³owi informacje znajduj±ce siê na firmowej stronie WWW mog± odzwierciedlaæ stan faktyczny. Nie ma konieczno¶ci zlecania zmian osobom lub firmom trzecim.

 • Panel edycyjny umo¿liwia ³atwe i intuicyjne dodawanie / usuwanie podstron, obrazków, animacji (poprzez przeci±gniêcie myszk± na odpowiednie miejsce). Dziêki temu nie trzeba siê zastanawiaæ nad ich ilo¶ci± i kosztami jakie bêd± zwi±zane ze zleceniem umieszczenia tych elementów.

 • System oparty jest na standardowej przegl±darce internetowej ³±cz±cej siê z serwerem CMS za po¶rednictwem internetu. Dziêki takiemu rozwi±zaniu zawsze dostêpna jest najnowsza wersja systemu.

 • Aktualizacja strony mo¿liwa jest z dowolnego komputera posiadaj±cego po³±czenie z internetem (nie ma potrzeby instalowania dodatkowego oprogramowania).

 • System CMS posiada budowê modu³ow± - dziêki temu mo¿na wybraæ te elementy które s± faktycznie potrzebne w indywidualnym przypadku a tym samym obni¿yæ koszt wdro¿enia systemu.

 • Mo¿liwa jest jednoczesna praca nad witryn± internetow± przez zespó³ osób posiadaj±cych uprawnienia uzale¿nione od funkcji pe³nionej w organizacji.

 • Automatyczne utrzymanie spójno¶ci ca³ego serwisu, poprawno¶ci sk³adniowej oraz weryfikacja odno¶ników


Je¿eli s± Pañstwo zainteresowani zapoznaniem siê z ofert±, zachêcamy do kontaktu.
Zapraszamy tak¿e do zapoznania siê z przyk³adowymi realizacjami.

Tworzenie sklepów internetowych zaczynam od analizy potrzeb i s³ów kluczowych. Dziêki zastosowaniu samo pozycjonuj±cego siê CMS pojawisz siê w wynikach wyszukiwania Google bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Sklep internetowy daje olbrzymie mo¿liwo¶ci rozwoju firmy. Umo¿liwia sprzeda¿ bez ponoszenia kosztów wynajmu lokalu i oszczêdza czas klientów.

Zajmujê siê projektowaniem sklepów www zaczynaj±c od oryginalnej i ciekawej grafik koñcz±c na wdro¿eniu systemu informatycznego.Cechy skutecznego sklepu internetowego:
 • atrakcyjna grafika dostosowana do charakteru sprzedawanych produktów
 • przejrzysty uk³ad sklepu zachêcaj±cy do zakupu - promocje, strona g³ówna, nowo¶ci
 • intuicyjna funkcjonalno¶æ i nawigacja - proste menu, drzewo kategorii produktów, prosta rejestracja, proste sk³adanie zamówienia
 • rzetelny i ciekawy opis oraz atrakcyjne zdjêcia produktów
 • jasne przedstawienie warunków zakupu i dzia³ania sklepu - dostawa, polityka prywatno¶ci, regulamin sklepu
 • mo¿liwo¶æ dokonania p³atno¶ci na klika sposobów - za pobraniem, przedp³ata na konto (najlepiej przez Internet), karta kredytowa
 • nagradzanie klientów za dokonane zakupy - tworzenie programu lojalno¶ciowego
 • odpowiedni przygotowany kodu sklepu internetowego wed³ug standardów ESO - u³atwiaj±cy pozycjonowanie
 • szybkie otwieranie strony w przegl±darce i sprawne dzia³anie sklepu


Je¿eli s± Pañstwo zainteresowani zapoznaniem siê z ofert±, zachêcamy do kontaktu.
Zapraszam tak¿e do zapoznania siê z przyk³adowymi realizacjami..

Rodzaje banerów, jakie wykonujemy:
 • Traditional Banner
 • Half Banner
 • Rectangle
 • Vertical
 • Billboard
 • Skyscraper
 • Square Button
 • Button
 • I inne bannery na zamówienie

Wykonujemy jednocze¶nie szereg us³ug graficznych, oferujemy projekty: logotypów, wizytówek, folderów, plakatów, design stron internetowych, roollupy, standy itp.


Je¿eli s± Pañstwo zainteresowani zapoznaniem siê z nasz± ofert±, zachêcamy do kontaktu.
Zapraszamy tak¿e do zapoznania siê z przyk³adowymi realizacjami.

Kluczowe znaczenie w pozycjonowaniu maj± s³owa kluczowe / frazy i ich pozycja w rankingu wyszukiwarek. W dzisiejszych czasach za pomoc± Internetu mo¿na zrobiæ prawie wszystko. Jest wiele firm, które istniej± tylko w Internecie i ¶wietnie prosperuj±. Internet daje niesamowite mo¿liwo¶ci. Wygodne jest szukanie wszelkich informacji za pomoc± wyszukiwarek. Wystarczy wpisaæ szukany wyraz lub frazê i za chwilê mamy rezultaty. Firmy, które s± wy¿ej w rankingach wyszukiwania maj± wiêksze mo¿liwo¶ci, dlatego tak istotna jest dana pozycja. Potencjalny u¿ytkownik przegl±da pierwsz±, a czasem drug± stronê w przegl±darce. Pozycjonowanie stron s³u¿y temu, by daæ siê szybciej odnale¼æ.

Co mogê zyskaæ dziêki pozycjonowaniu?
Poprzez zwiêkszenie liczby internautów odwiedzaj±cych twoj± stronê, czyli potencjalnych klientów wzrasta sprzeda¿ twoich produktów czy us³ug. Pozycjonowanie wp³ywa tak¿e pozytywnie na ¶wiadomo¶æ marki w Internecie. Dobrze wypozycjonowany serwis, mo¿na równie¿ wykorzystaæ do zarabiania na reklamach czy programach partnerskich.

Nasze zalety:
 • Nie pobieram ¿adnych op³at przed rozpoczêciem pozycjonowania.
 • Serwisy pozycjonujê tylko na odpowiednio dobrane frazy i has³a które przynios± po¿±dany efekt.
 • Naliczm koszty tylko i wy³±cznie w chwili osi±gniêcia danych pozycji strony.
 • Minimum formalno¶ci – otrzymujesz ofertê, podpisujemy umowê i zaczynam pozycjonowanie.
 • Bezp³atnie udostêpniam narzêdzia do analizy efektów pozycjonowania.
 • Efekty pozycjonowania widoczne s± ju¿ po kilku pierwszych tygodniach.


Je¿eli s± Pañstwo zainteresowani zapoznaniem siê z nasz± ofert±, zachêcamy do kontaktu.
Zapraszamy tak¿e do zapoznania siê z przyk³adowymi realizacjami..

Copyright © Projekty og³oszeniowe & Projektowanie stron

Tworzenie stron internetowych / Skrypty og³oszeniowe / Skrypt Noclegowy / Skrytp Nieruchomo¶ci / Skrytp Motoryzacyjny / Skrytp ¦lubny / Skrytp Og³oszeñ Drobnych / Skrytp Pracy / Sklepy internetowe / Agencja interaktywna / Systemy CMS.

Nazwisko: *
Email: *
Telefon:
Nr GG:
Tre¶æ: *