ArtGlobal

Oprogramowanie na miarê Twoich potrzeb.
Rozwi±zañ indywidualnych

Szyte na miarê rozwi±zania i wsparcie w ca³ym cyklu ¿ycia oprogramowania.
Strony internetowej

Systemy e-commerce, sklepy wirtualne i CMS oraz aplikacje na zlecenie.
Rozwi±zania indywidualne

Realizacja w pe³ni zintegrowanych, kompleksowych rozwi±zañ informatycznych.
Oszczêdzaj czas i pieni±dze dziêki ³atwej w obs³udze stronie internetowej. Zarz±dzanie stron± nigdy jeszcze nie by³o tak ³atwe!

Strony, serwisy, portale CMS

Serwis motoryzacyjny CMS

Serwis noclegowy CMS

Serwis anonse CMS

Tworzê i wdra¿am sklepy internetowe niezawodne, wyposa¿one w rozbudowane funkcje sprzeda¿owe sklepy, które generuj±
nie tylko zysk, ale równie¿ zadowolenie.

Sklep internetowy (Shop)

Sklep internetowy (E-commerce)

Sklep internetowy (Market)

Sklep internetowy (PrestaShop)

Zaprojektujê i wykonam dla Twojej firmy reklame jak i strone flash:

Reklamy bannerowe flash

Strony flash

Dodatki flash (animacje, top flash, ...)

Reklamy, ulotki, broszury, bilbordy
(reklama do druku).

Reklama internetowa

Optymalizacja stron i pozycjonowanie

Pozycjonowanie jednorazowe

Pozycjonowanie sta³e

Prezentacje multimedialne

ArtGlobal
tel: +48 669 182 493
e-mail:
             kontakt@artglobal.pl

PRZYK£ADOWE PROJEKTY

PORTALE OG£OSZEŃ:

PORTALE NOCLEGOWE:

PORTALE MOTORYZACYJNE: SKRYPTY OG£OSZENIOWE:

Wykonujemy ró¿nego rodzaju us³ugi internetowe (animacje flash, reklama druk, itp..), sprzedajemy oprogramowanie typu CMS, zajmujemy siê tworzeniem, wdra¿aniem, integrowaniem oraz utrzymaniem rozwi±zañ technicznych z dziedziny informatyki.

Tworzymy oprogramowanie dla osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych. Ka¿de zamówienie jest uzgadniane indywidualnie z klientem co daje gwarancjê zadowolenia obu stron. Produkty s± tworzone z wykorzystaniem najnowszych technologii.

Zachêcamy do nawi±zania wspó³pracy. Wieloletnie do¶wiadczenie w bran¿y informatycznej pomaga dotrzeæ do klienta w taki sposób, aby by³ usatysfakcjonowany i zadowolony z otrzymanego produktu.

Atutem naszym jest do¶wiadczenie zdobyte przy realizacji projektów, o ró¿norodnej tematyce i nietypowych wymaganiach funkcjonalnych.

1

Znamy dobre rozwi±zania - do¶wiadczenie siêga roku 2003, od tego czasu ¶ledzimy najnowsze trendy rozwi±zañ internetowych zarówno w Polsce, jak i na ¶wiecie.

2

Projektowanie stron - tworzymy zawsze w oparciu o unikalne rozwi±zania. Strona www to wizytówka internetowa, dlatego tworz±c j± zwracam szczególn± uwagê ¿eby by³a wykonana z nale¿yt± precyzj±.

3

Pozycjonowanie - Twoja strona osi±gnie czo³owe pozycje w wyszukiwarkach internetowych.

4

SEO Friendly - tworzymy strony internetowe zawsze przyjazne wyszukiwarkom, z my¶l± o dalszym marketingu w internecie.

5

Systemy CMS - panel administracyjny dziêki któremu samodzielnie zarz±dzasz tre¶ci± na w³asnej witrynie.

6

Oferujemy kompleksowe us³ugi!

Copyright © Projekty og³oszeniowe & Projektowanie stron

Tworzenie stron internetowych / Skrypty og³oszeniowe / Skrypt Noclegowy / Skrytp Nieruchomo¶ci / Skrytp Motoryzacyjny / Skrytp ¦lubny / Skrytp Og³oszeñ Drobnych / Skrytp Pracy / Sklepy internetowe / Agencja interaktywna / Systemy CMS.

Nazwisko: *
Email: *
Telefon:
Nr GG:
Tre¶æ: *