ArtGlobal

Oprogramowanie na miarê Twoich potrzeb.
Rozwi±zañ indywidualnych

Szyte na miarê rozwi±zania i wsparcie w ca³ym cyklu ¿ycia oprogramowania.
Strony internetowej

Systemy e-commerce, sklepy wirtualne i CMS oraz aplikacje na zlecenie.
Rozwi±zania indywidualne

Realizacja w pe³ni zintegrowanych, kompleksowych rozwi±zañ informatycznych.
Oszczêdzaj czas i pieni±dze dziêki ³atwej w obs³udze stronie internetowej. Zarz±dzanie stron± nigdy jeszcze nie by³o tak ³atwe!

Strony, serwisy, portale CMS

Serwis motoryzacyjny CMS

Serwis noclegowy CMS

Serwis anonse CMS

Tworzê i wdra¿am sklepy internetowe niezawodne, wyposa¿one w rozbudowane funkcje sprzeda¿owe sklepy, które generuj±
nie tylko zysk, ale równie¿ zadowolenie.

Sklep internetowy (Shop)

Sklep internetowy (E-commerce)

Sklep internetowy (Market)

Sklep internetowy (PrestaShop)

Zaprojektujê i wykonam dla Twojej firmy reklame jak i strone flash:

Reklamy bannerowe flash

Strony flash

Dodatki flash (animacje, top flash, ...)

Reklamy, ulotki, broszury, bilbordy
(reklama do druku).

Reklama internetowa

Optymalizacja stron i pozycjonowanie

Pozycjonowanie jednorazowe

Pozycjonowanie sta³e

Prezentacje multimedialne

AKTUALNO¦CI

Czym s± wizytówki i jak wa¿ne s± dla osoby prowadz±cej biznes?
Czy wiesz, ¿e wizytówki s± jednym z najwa¿niejszych narzêdzi w relacjach biznesowych? Wspó³decyduj± one o tym czy bêdziesz postrzegany jako osoba godna zaufania, z któr± warto prowadziæ interesy.

ArtGlobal
tel: +48 669 182 493
e-mail:
             kontakt@artglobal.pl

PRZYK£ADOWE PROJEKTY
PORTALE OG£OSZEŃ: PORTALE NOCLEGOWE: PORTALE MOTORYZACYJNE: SKRYPTY OG£OSZENIOWE:

SKRYPT NIERUCHOMO¦CI - wersja 1.0

Zaawansowany skrypt do obs³ugi serwisu bazy nieruchomo¶ci, oferuj±cy wiele funkcji zarówno po stronie odwiedzaj±cego, u¿ytkownika jak i administratora serwisu. Mo¿liwo¶æ przystosowania skryptu do strony agencji nieruchomo¶ci. • Adres skryptu wersja 1.0: Skrypt NIERUCHOMO¦CI wersja 1.0 <-- link
  DZIA£ANIE SKRYPTU wersja 1.0:

  1. Ka¿dy zarejestrowany u¿ytkownik mo¿e dodaæ dowoln± ilo¶æ ofert. Rejestracja jest bezp³atna a jej potwierdzenie wymaga klikniêciu linku aktywacyjnego, który przychodzi na adres e-mail. Po zalogowaniu klient mo¿e zacz±æ dodawaæ swoje oferty. Mo¿na dodaæ równie¿ og³oszenie bez rejestracji. Zarejestrowany mo¿e posiadaæ w³asn± stronê Agenta, gdzie bêd± umieszczone wy³±cznie og³oszenia u¿ytkownika. Skrypt jest zintegrowany z p³atno¶ciami internetowymi Dotpay.pl, PyPal, transkacje.pl, dziêki czemu po dokonaniu p³atno¶ci oferta automatycznie zostaje przed³u¿ona.

  2. Funkcjonalno¶æ.

   • SKRYPT OD STRONY ODWIEDZAJ¡CEGO:
    • przegl±danie wszystkich ofert
    • wyszukiwarka ofert
    • nawi±zywanie kontaktów z w³a¶cicielem og³oszenia
    • przegl±danie aktualno¶ci
    • je¶li has³o zostanie zapomniane jest mo¿liwo¶æ przypomnienia
    • mo¿liwo¶æ wyszukiwania og³oszeñ wg. ró¿nych kategorii
    • przegl±danie stron AGENCJI
    • mo¿liwo¶æ kontaktu z w³a¶cicielem witryny (strona kontakt)
    • mo¿liwo¶æ kontaktu z w³a¶cicielem og³oszenia jak i AGENCJI za po¶rednictwem ró¿nej formy kontaktu (gg, mail, strona www agencji...)
    • czytanie stron (Pomoc, Onas, Reklama, ...) i wiele innych jakie zostan± jeszcze za³o¿one przez administratora serwisu
    • przegl±danie reklam aktualnie dostêpnych na stronie
    • mo¿liwo¶æ przegl±dania og³oszeñ przez MAPKE google
    • NIERUCHOMO¦CI NA MAPIE - RODZAJE NIERUCHOMO¦CI
    • NIERUCHOMO¦CI NA MAPIE - WOJEWÓDZTWA
    • przegl±danie og³oszeñ u¿ytkowników
    • poleæ stronê - funkcja wys³ania powiadomieñ
    • newsleter
    • artyku³y
    • porady
    • dodawanie og³oszenie z rejestracj± i bez rejestracji
    • platnosci dotpay (bez i po rejestracji) transferuj.pl, paypal (tylko po rejestracji)
    • mo¿liwo¶æ ukrywania danych kontaktowych og³oszenia ( wy³±czenie / w³±cznie modu³u ukrycia danych), by uzyskaæ dane kontaktowe og³oszenia, nale¿y ui¶ciæ op³atê, wówczas dane kontaktowe og³oszeniodawcy zostan± pokazane
    • mo¿liwo¶c PROMOWANIA, WYRÓ¯NIENIA, POD¦WIETLENIA og³oszenia
    • podbijanie obiektu - czyli dodanie punktów, które podwy¿sz± miejsce obiektu w wyszukiwarce (podbij og³oszenie - jest to p³atny element, tzn. za op³at± og³oszeniodawca mo¿e wykupiæ punkty, które spowoduj± podniesienie og³oszenia w rankingu. czyli og³oszenie bêdzie siê znajdowa³o wy¿ej w wyszukiwarce )
    • rejestracja osoby Prywatnej jak i Agencji czy Developera
    • poleæ stronê
    • ka¿de og³oszenie ma w³asne s³owa kluczowe i opis (pomocne przy pozycjonowaniu og³oszenia)
    • facebook + twitter
    • schowek - og³oszeñ
    • oraz inne mo¿liwo¶ci
    • zapraszamy do ogl±dniêcia i testowania
    • ...
   • SKRYPT PO STRONIE ZAREJESTROWANEGO U¯YTKOWNIKA:
    • dodawanie dowolnej ilo¶ci ofert
    • do oferty mo¿na dodawaæ zdjêcia
    • umieszczanie Mapy Google, u³atwiaj±c lokalizacjê obiektu
    • p³atno¶ci online, sms, zintegrowane z systemem dotpay.pl, paypal, transkacje.pl
    • zmiany w ustawieniach swojego konta
    • edycja danych osobowych dla konta - zmiana has³a
    • mo¿liwo¶æ stworzenia w³asnej strony - strona AGENCJI
    • mo¿liwo¶æ dodania logo na Stronie AGENCJI
    • edycja strony AGENCJI - ( informacje, opis firmy, kontakt, mapa google)
    • mo¿liwo¶æ przed³u¿enia oferty ( abonament, promowanie, wyró¿nienie, pod¶wietlenie, podbijanie og³oszenia)
    • mo¿liwo¶æ edytowania dowolnego og³oszenia
    • przegl±danie dowolnego og³oszenia, których w³a¶cicielem jest u¿ytkownik zarejestrowany
    • wyszukiwarka og³oszeñ po punktach (dzieki temu widzisz, 10 og³oszeñ z najwiêksz± ilo¶ci± punktów)
    • oraz inne mo¿liwo¶ci
    • zapraszamy do ogl±dniêcia .......
   • SERWIS PO STRONIE ADMINISTRATORA:
    • zmianê ilo¶ci dni oferowanych klientom gratis po rejestracji
    • ustawienie Max liczby zdjêæ w og³oszeniu klienta
    • ustawienie ilo¶ci obiektów na stronie wyszukiwarki
    • ustawienie ilo¶ci obiektów na stronie g³ównej (obiekty wyró¿nione)
    • ustawienie ilo¶ci obiektów na stronie g³ównej (obiekty promowane)
    • ustawienie ilo¶ci obiektów na stronach (obiekty wyró¿nione)
    • ustawienie ilo¶ci obiektów na stronach (obiekty promowane)
    • zmianê ilo¶ci dni ostrzegania o koñcu abonamentu
    • zmiana koloru obramowania - pod¶wietlania
    • zmiana koloru t³a - pod¶wietlania
    • ustawienie Ilo¶ci punktów podbicia za 1 sms
    • ustawienie klucza GoogleMap Api do mapy w og³oszeniach
    • ustawienie Title ( tytu³ ), Description ( opis ), Keywords ( s³owa kluczowe )
    • ustawienie poczty (mo¿na w³asn± stopkê maila stworzyæ, mo¿na dodaæ logo do maila)
    • lista, status, usuwanie, edycja u¿ytkowników,
    • mo¿liwo¶æ edycji takich kategorii jak i stron : > Ustawienia ogólne > Ustawienia ogólne > Ustawienia poczty > Typy oferty > Regiony > Typ transakcji > Stan obiektu > Dach obiektu > Budulec obiektu ...
    • aktywacja, b±d¼ dezaktywacja danego u¿ytkownika
    • edycja danych u¿ytkowników
    • aktywowanie ofert u¿ytkowników
    • mo¿liwo¶æ zak³adania i edytowania dowolnego konta administratora
    • mo¿liwo¶æ dodawania Banerów FLASH, JPG, GIF
    • mo¿liwo¶æ dodawania Reklamy - AdSense, b±d¼ dowolnego tekstu reklamowego, jak i skryptu.
    • mailing - wysy³anie wiadomo¶ci e-mail do wszystkich u¿ytkowników jak i do u¿ytkowników newslettera
    • mo¿liwo¶æ edycji wygl±du strony p³atno¶ci / o nas / regulaminu/ ... stron utworzonych przez administratora
    • mo¿liwo¶æ konfigurowania p³atno¶ci online, ustalanie wysoko¶ci kwoty oraz ilo¶ci dni abonamentu,
    • promowanie dowolnych ofert
    • wyró¿nienie dowolnych ofert
    • pod¶wietlenie dowolnych ofert
    • edycja p³atno¶ci SMS, online,
    • dodawanie i usuwanie aktualno¶ci w serwisie
    • dodawanie i edycja stron wsparcia w serwisie
    • przegl±danie, edycja og³oszeñ u¿ytkowników
    • przegl±danie edycja og³oszeñ odwiedzaj±cych
    • abonamenty p³atno¶ci SMS, online,
    • p³atno¶ci Transferuj.pl (wykaz op³at pobranych)
    • dodawanie i edycja podstron w serwisie
    • przegl±danie, edycja og³oszeñ u¿ytkowników
    • rss 15 og³oszeñ - Rss 140 og³oszeñ
    • ustawienie punktów podbicia
    • ustawienie Okresu darmowej emisji obiektu
    • ostrzegaj o koñcu abonamentu (ilo¶æ dni)
    • Facebook
    • Twitter (stopka)
    • ustawienia poczty
    • wyszukiwarka u¿ytkownika
    • wyszukiwarka og³oszeñ
    • lista - polecanych maili
    • lista - newsletera
    • admin ma mo¿liwo¶æ wyró¿nienia, promowania, pod¶wietlenia og³oszenia, jak i wyd³u¿enia abonamentu danego og³oszenia
    • mailing - baza u¿ytkowników - baza newsletera
    • galeria - dodanie zdjêcia, dodanie kategorii galerii, lista zdjêæ po wyborze kategorii
    • p³atno¶ci podbij
    • lista artyku³ów - edycja, dodanie,
    • rozbudowane elementy u¿ytkowników
    • lista komentarzy og³oszeñ
    • statystka u¿ytkowników, obiektów w serwisie,....
    • nie wszystkie funkcje zosta³y wypisane
    • zapraszamy do ogl±dniêcia .......


  WERSJA DEMONSTRACYJNA:


  Wszystkim zainteresowanym zakupem skryptu umo¿liwiamy przetestowanie, dlatego te¿ udostêpniamy wersjê demonstracyjn±. Wersja demonstracyjna posiada ograniczenia uniemo¿liwiaj±ce zmianê ustawieñ.

  Skrypt mo¿na przetestowaæ od strony klienta: Skrypt NIERUCHOMO¦CI wersja 1.0 <-- link
  Prosimy login i has³o nie kopiowaæ a przepisaæ.

   Panel u¿ytkownika
  • Login: demo
  • Has³o: demo
  Skrypt mo¿na przetestowaæ od strony administratora: PANEL ADMINISTRATORA STRONY <-- link

  Prosimy login i has³o nie kopiowaæ a przepisaæ.

   Panel administratora
  • Login: artglobal
  • Has³o: artglobal


  KUPUJ¡C PRODUKT OTRZYMAJ¡ PAÑSTWO:

  Je¶li s± Pañstwo zainteresowani zakupem proszê zapoznaæ siê z przyk³adow± licencj± dostêpn±: LICENCJA

  • licencjê na u¿ytkowanie jednej kopii naszego skryptu pod jedn± domen±
  • skrypt wersja 1.0 CMS
  • bezp³atna instalacja na serwerze klienta spe³niaj±cym wymagania skryptu
  • pomoc w razie wykrycia b³êdów w funkcjonowaniu skryptu
  • je¶li mia³y by byæ jakie¶ zmiany w projekcie prosimy o kontakt
  • rachunek


 • Adres do skrytpu NIERUCHOMO¦CI wersja 1.0: Skrypt NIERUCHOMO¦CI wersja 1.0 <-- link


  W RAZIE PYTAÑ PODAJEMY DANE KONTAKTOWE:

  • e-mail: kontakt@artglobal.pl
  • GG: 32111942
  • tel: +48 669 182 493


 • Copyright © Projekty og³oszeniowe & Projektowanie stron

  Tworzenie stron internetowych / Skrypty og³oszeniowe / Skrypt Noclegowy / Skrytp Nieruchomo¶ci / Skrytp Motoryzacyjny / Skrytp ¦lubny / Skrytp Og³oszeñ Drobnych / Skrytp Pracy / Sklepy internetowe / Agencja interaktywna / Systemy CMS.

  Nazwisko: *
  Email: *
  Telefon:
  Nr GG:
  Tre¶æ: *