ArtGlobal

Oprogramowanie na miarê Twoich potrzeb.
Rozwi±zañ indywidualnych

Szyte na miarê rozwi±zania i wsparcie w ca³ym cyklu ¿ycia oprogramowania.
Strony internetowej

Systemy e-commerce, sklepy wirtualne i CMS oraz aplikacje na zlecenie.
Rozwi±zania indywidualne

Realizacja w pe³ni zintegrowanych, kompleksowych rozwi±zañ informatycznych.
Oszczêdzaj czas i pieni±dze dziêki ³atwej w obs³udze stronie internetowej. Zarz±dzanie stron± nigdy jeszcze nie by³o tak ³atwe!

Strony, serwisy, portale CMS

Serwis motoryzacyjny CMS

Serwis noclegowy CMS

Serwis anonse CMS

Tworzê i wdra¿am sklepy internetowe niezawodne, wyposa¿one w rozbudowane funkcje sprzeda¿owe sklepy, które generuj±
nie tylko zysk, ale równie¿ zadowolenie.

Sklep internetowy (Shop)

Sklep internetowy (E-commerce)

Sklep internetowy (Market)

Sklep internetowy (PrestaShop)

Zaprojektujê i wykonam dla Twojej firmy reklame jak i strone flash:

Reklamy bannerowe flash

Strony flash

Dodatki flash (animacje, top flash, ...)

Reklamy, ulotki, broszury, bilbordy
(reklama do druku).

Reklama internetowa

Optymalizacja stron i pozycjonowanie

Pozycjonowanie jednorazowe

Pozycjonowanie sta³e

Prezentacje multimedialne

AKTUALNO¦CI

Czym s± wizytówki i jak wa¿ne s± dla osoby prowadz±cej biznes?
Czy wiesz, ¿e wizytówki s± jednym z najwa¿niejszych narzêdzi w relacjach biznesowych? Wspó³decyduj± one o tym czy bêdziesz postrzegany jako osoba godna zaufania, z któr± warto prowadziæ interesy.

ArtGlobal
tel: +48 669 182 493
e-mail:
             kontakt@artglobal.pl


PRZYK£ADOWE PROJEKTY
PORTALE OG£OSZEŃ: PORTALE NOCLEGOWE: PORTALE MOTORYZACYJNE: SKRYPTY OG£OSZENIOWE:

SERWIS OG£OSZENIOWY - ¦LUBNY - wersja 1.0

Zaawansowany skrypt do obs³ugi serwisu ¶lubnego, oferuj±cy wiele funkcji zarówno po stronie odwiedzaj±cego, u¿ytkownika jak i administratora serwisu.

 • Adres strony ¦LUBY 1.0: LINK DO STRONY SERWIS ¦LUBNY 1.0  1. I . Dzia³anie skryptu SERWIS ¦LUBNY wersja 1.0.

   Ka¿dy zarejestrowany u¿ytkownik mo¿e dodaæ dowoln± ilo¶æ ofert. Rejestracja jest bezp³atna a jej potwierdzenie wymaga klikniêciu linku aktywacyjnego, który przychodzi na adres e-mail. Po zalogowaniu klient mo¿e zacz±æ dodawaæ swoje oferty. Skrypt jest zintegrowany z p³atno¶ciami internetowymi Dotpay.pl


  2. Funkcjonalno¶æ.

   • SERWIS OD STRONY ODWIEDZAJ¡CEGO:
    • przegl±danie wszystkich ofert
    • zaawansowane wyszukiwanie ofert
    • nawi±zywanie kontaktów z w³a¶cicielami ofert
    • je¶li has³o zostanie zapomniane jest mo¿liwo¶æ przypomnienia
    • mo¿liwo¶æ wyszukiwania og³oszeñ wg. ró¿nych kategorii
    • mo¿liwo¶æ kontaktu z w³a¶cicielem witryny (strona kontakt)
    • mo¿liwo¶æ kontaktu z w³a¶cicielem og³oszenia za po¶rednictwem ró¿nej formy kontaktu (gg, mail, strona www og³oszeniodawcy)
    • wytycznie trasy samochodowej do og³oszeniodawcy
    • czytanie stron (Pomoc, Onas, Reklama, ...) i wiele innych jakie zostan± jeszcze za³o¿one przez administratora serwisu
    • przegl±danie reklam aktualnie dostêpnych na stronie
    • mo¿liwo¶æ przegl±dania og³oszeñ przez MAPKE : Województwa
    • przegl±danie og³oszeñ promowanych, nowych wyró¿nionych
    • przegl±danie ilo¶ci og³oszeñ,....
    • ....
    • inne dodatki s± ju¿ p³atne
   • SERWIS PO STRONIE ZAREJESTROWANEGO U¯YTKOWNIKA:
    • dodawanie dowolnej ilo¶ci ofert
    • do oferty mo¿na dodawaæ zdjêcia
    • umieszczanie Mapy Google, u³atwiaj±c lokalizacjê obiektu
    • p³atno¶ci online, sms, zintegrowane z systemem dotpay.pl
    • zmiany w ustawieniach swojego konta
    • edycja danych osobowych dla konta - zmiana has³a
    • mo¿liwo¶æ przed³u¿enia oferty ( abonament, promowanie, wyró¿nienie, ostatnia chwila)
    • mo¿liwo¶æ edytowania dowolnego og³oszenia
    • przegl±danie dowolnego og³oszenia, których w³a¶cicielem jest u¿ytkownik zarejestrowany
    • ....
   • SERWIS PO STRONIE ADMINISTRATORA:
    • zmianê ilo¶ci dni oferowanych klientom gratis po rejestracji
    • ustawienie Max liczby zdjêæ w og³oszeniu klienta
    • zmianê ilo¶ci obiektów na stronie, podczas wy¶wietlenia wyszukanych og³oszeñ
    • zmianê ilo¶ci obiektów na stronie ( g³ównej )
    • zmianê ilo¶ci obiektów na stronie ( g³ónej promowane)
    • zmianê ilo¶ci dni ostrzegania o koñcu abonamentu ( dni )
    • zmiana koloru obramowania og³oszenia promowanego
    • zmiana koloru t³a og³oszenia promowanego
    • zmiana koloru obramowania og³oszenia - ostatnia szansa
    • zmiana koloru t³a - ostatnia szansa
    • ustawienie klucza GoogleMap Api do mapy w og³oszeniach
    • ustawienie Title ( tytu³ ), Description ( opis ), Keywords ( s³owa kluczowe )
    • ustawienie poczty (mo¿na w³asn± stopkê maila stworzyæ, mo¿na dodaæ logo do maila)
    • usuwanie, edycja u¿ytkowników,
    • aktywacja, b±d¼ dezaktywacja danego u¿ytkownika ,
    • edycja danych u¿ytkowników
    • aktywowanie ofert u¿ytkowników
    • mo¿liwo¶æ zak³adania i edytowania dowolnego konta administratora
    • mo¿liwo¶æ dodawania Banerów FLASH, JPG, GIF
    • mo¿liwo¶æ dodwania Reklamy - AdSense, b±d¼ dowolnego tekstu reklamowego, jak i skryptu.
    • mailing - wysy³anie wiadomo¶ci e-mail do wszystkich u¿ytkowników naraz
    • mo¿liwo¶æ edycji wygl±du strony p³atno¶ci / o nas / regulaminu/ ... stron utworzonych przez administratora
    • mo¿liwo¶æ konfigurowania p³atno¶ci online, ustalanie wysoko¶ci kwoty oraz ilo¶ci dni abonamentu,
    • promowanie dowolnych ofert
    • wyró¿nienie dowolnych ofert
    • edycja p³atno¶ci SMS, onlien,
    • dodawanie i usuwanie aktualno¶ci w serwisie
    • dodawanie i edycja podstron w serwisie
    • przegl±danie, edycja og³oszeñ u¿ytkowników
    • statystka u¿ytkowników, ofert w serwisie, ...
    • wyszukiwanie og³oszenia
    • inne dodatki ...  WERSJA DEMONSTRACYJNA:  Wszystkim zainteresowanym zakupem skryptu umo¿liwiamy przetestowanie, dlatego te¿ udostêpniamy wersjê demonstracyjn±. Wersja demonstracyjna posiada ograniczenia uniemo¿liwiaj±ce zmianê ustawieñ ( dwa zak³adki zosta³y zablokowane- KONIFIGURACJA, ADMINISTRACJA).

  Skrypt mo¿na przetestowaæ od strony klienta pod adresem:
  LINK DO PANELU KLIENTA STRONY ¦LUBY 1.0

   Panel u¿ytkownika
  • Login: demo
  • Has³o: demo


  Skrypt mo¿na przetestowaæ od strony administratora pod adresem:
  LINK DO PANELRU ADMINISTRATORA STRONY ¦LUBY wersja 1.0

   Panel administratora
  • Login: artglobal
  • Has³o: artglobal  Kupuj±c produkt otrzymaj± Pañstwo:

  Je¶li s± Pañstwo zainteresowani zakupem proszê zapoznaæ siê z przyk³adow± licencj± dostêpn± pod adresem:
  LINK DO LICENCJI

  • licencjê na u¿ytkowanie jednej kopii naszego skryptu ¦LUBY 1.0 pod jedn± domen±
  • skrypt ¦LUBNY CMS
  • bezp³atna instalacja na serwerze klienta spe³niaj±cym wymagania skryptu
  • pomoc w razie wykrycia b³êdów w funkcjonowaniu skryptu
  • modyfikacje projektu dodatkowo p³atne
  • rachunek
 • Adres strony ¦LUBY wersja 1.0: LINK DO STRONY ¦LUBY wersja 1.0  W razie pytañ podajemy poni¿ej dane kontaktowe:
 • e-mail: kontakt@artglobal.pl
 • tel: +48 669 182 493
 • GG: 32111942

  W RAZIE PYTAÑ PODAJEMY DANE KONTAKTOWE:

  • e-mail: kontakt@artglobal.pl
  • GG: 32111942
  • tel: +48 669 182 493
 • Copyright © Projekty og³oszeniowe & Projektowanie stron

  Tworzenie stron internetowych / Skrypty og³oszeniowe / Skrypt Noclegowy / Skrytp Nieruchomo¶ci / Skrytp Motoryzacyjny / Skrytp ¦lubny / Skrytp Og³oszeñ Drobnych / Skrytp Pracy / Sklepy internetowe / Agencja interaktywna / Systemy CMS.

  Nazwisko: *
  Email: *
  Telefon:
  Nr GG:
  Tre¶æ: *