ArtGlobal - strony WWW

Oprogramowanie na miarê Twoich potrzeb.
Rozwi±zañ indywidualnych

Szyte na miarê rozwi±zania i wsparcie w ca³ym cyklu ¿ycia oprogramowania.
Strony internetowej

Systemy e-commerce, sklepy wirtualne i CMS oraz aplikacje na zlecenie.
Rozwi±zania indywidualne

Realizacja w pe³ni zintegrowanych, kompleksowych rozwi±zañ informatycznych.
Oszczêdzaj czas i pieni±dze dziêki ³atwej w obs³udze stronie internetowej. Zarz±dzanie stron± nigdy jeszcze nie by³o tak ³atwe!

Strony, serwisy, portale CMS

Serwis motoryzacyjny CMS

Serwis noclegowy CMS

Serwis anonse CMS

Tworzê i wdra¿am sklepy internetowe niezawodne, wyposa¿one w rozbudowane funkcje sprzeda¿owe sklepy, które generuj±
nie tylko zysk, ale równie¿ zadowolenie.

Sklep internetowy (Shop)

Sklep internetowy (E-commerce)

Sklep internetowy (Market)

Sklep internetowy (PrestaShop)

Zaprojektujê i wykonam dla Twojej firmy reklame jak i strone flash:

Reklamy bannerowe flash

Strony flash

Dodatki flash (animacje, top flash, ...)

Reklamy, ulotki, broszury, bilbordy
(reklama do druku).

Reklama internetowa

Optymalizacja stron i pozycjonowanie

Pozycjonowanie jednorazowe

Pozycjonowanie sta³e

Prezentacje multimedialne

AKTUALNO¦CI

Czym s± wizytówki i jak wa¿ne s± dla osoby prowadz±cej biznes?
Czy wiesz, ¿e wizytówki s± jednym z najwa¿niejszych narzêdzi w relacjach biznesowych? Wspó³decyduj± one o tym czy bêdziesz postrzegany jako osoba godna zaufania, z któr± warto prowadziæ interesy.

ArtGlobal
tel: +48 669 182 493
e-mail:
             kontakt@artglobal.pl

PRZYK£ADOWE PROJEKTY
PORTALE OG£OSZEŃ: PORTALE NOCLEGOWE: PORTALE MOTORYZACYJNE: SKRYPTY OG£OSZENIOWE:

SKRYPT OG£OSZENIOWY - BAZY ¦LUBNEJ wersja 2.0


Zaawansowany skrypt do obs³ugi serwisu bazy firm ¦LUBNYCH, oferuj±cy wiele funkcji zarówno po stronie odwiedzaj±cego, u¿ytkownika jak i administratora serwisu. • Adres skryptu BAZY ¦LUBNEJ wersja 2.0: link -->BAZY ¦LUBNEJ wersja 2.0

  SKRYPT BAZY ¦LUBNEJ WERSJA 2.0  DZIA£ANIE SKRYPTU BAZY ¦LUBNEJ wersja 2.0:

  1. Ka¿dy zarejestrowany u¿ytkownik, firma mo¿e dodaæ dowoln± ilo¶æ ofert. Rejestracja jest bezp³atna a jej potwierdzenie wymaga klikniêciu linku aktywacyjnego, który przychodzi na adres e-mail. Mo¿na dodaæ og³oszenie bez rejestracji, jak i po zalogowaniu, klient mo¿e zacz±æ dodawaæ swoje oferty. Skrypt jest zintegrowany z p³atno¶ciami internetowymi Dotpay.pl, Transferuj.pl dziêki czemu po dokonaniu p³atno¶ci oferta automatycznie zostaje przed³u¿ona.

  2. Funkcjonalno¶æ.

   • SERWIS OD STRONY ODWIEDZAJ¡CEGO:
    • przegl±danie wszystkich ofert
    • zaawansowane wyszukiwanie ofert
    • nawi±zywanie kontaktów z w³a¶cicielami obiektów
    • przegl±danie aktualno¶ci serwisu
    • je¶li has³o zostanie zapomniane jest mo¿liwo¶æ przypomnienia
    • mo¿liwo¶æ wyszukiwania og³oszeñ wg. ró¿nych kategorii
    • mo¿liwo¶æ kontaktu z w³a¶cicielem witryny (strona kontakt)
    • mo¿liwo¶æ kontaktu z w³a¶cicielem og³oszenia za po¶rednictwem ró¿nej formy kontaktu (gg, mail, strona www og³oszeniodawcy)
    • czytanie stron (Pomoc, Onas, Reklama, ...) i wiele innych jakie zostan± jeszcze za³o¿one przez administratora serwisu
    • przegl±danie reklam aktualnie dostêpnych na stronie
    • mo¿liwo¶æ przegl±dania og³oszeñ przez MAPKE
    • FIRMY NA MAPIE - KATEGORIA
    • FIRMY NA MAPIE - WOJEWÓDZTWA
    • newsleter
    • podbijanie obiektu - czyli dodanie punktów, które podwy¿sz± miejsce obiektu w wyszukiwarce (podbij og³oszenie - jest to p³atny element, tzn. za op³at± og³oszeniodawca mo¿e wykupiæ punkty, które spowoduj± podniesienie og³oszenia w rankingu. czyli og³oszenie bêdzie siê znajdowa³o wy¿ej w wyszukiwarce )
    • galeria
    • atrakcje
    • artyku³y
    • film youtube
    • porady
    • dodawanie og³oszenie z rejestracj± i bez rejestracji
    • platnosci dotpay (bez i po rejestracji) transferuj.pl(tylko po rejestracji)
    • poleæ stronê
    • opinie
    • rejstracja firmy, rejestracja osoby fizycznej
    • ka¿de og³oszenie ma w³asne s³owa kluczowe i opis (pomocne przy pozycjonowaniu og³oszenia)
    • facebook + google +twitter + flickr
    • polski - angielski - (mo¿liwo¶æ uzupe³nienia niemieckiego)
    • schowek - og³oszeñ
    • komentarze og³oszeñ
    • oraz inne mo¿liwo¶ci
    • zapraszamy do ogl±dniêcia
    • ...

   • SERWIS PO STRONIE ZAREJESTROWANEGO U¯YTKOWNIKA:
    • dodawanie dowolnej ilo¶ci ofert
    • do oferty mo¿na dodawaæ zdjêcia
    • umieszczanie Mapy Google, u³atwiaj±c lokalizacjê obiektu
    • p³atno¶ci zintegrowane z systemem dotpay.pl (online, sms,) oraz transferuj.pl (online)
    • zmiany w ustawieniach swojego konta
    • edycja danych osobowych dla konta - zmiana has³a
    • mo¿liwo¶æ przed³u¿enia oferty ( abonament, promowanie, wyró¿nione, pod¶wietlanie, podbijanie og³oszenia )
    • wyszukiwarka og³oszeñ po punktach (dzieki temu widzisz, 10 og³oszeñ z najwiêksz± ilo¶ci± punktów)
    • mo¿liwo¶æ edytowania dowolnego og³oszenia
    • przegl±danie dowolnego og³oszenia, których w³a¶cicielem jest u¿ytkownik zarejestrowany
    • oraz inne mo¿liwo¶ci
    • zapraszamy do ogl±dniêcia .......
   • SERWIS PO STRONIE ADMINISTRATORA:
    • zmianê ilo¶ci dni oferowanych klientom gratis po rejestracji
    • ustawienie Max liczby zdjêæ w og³oszeniu klienta
    • ustawienie ilo¶ci obiektów na stronie wyszukiwarki
    • ustawienie ilo¶ci obiektów na stronie g³ównej (obiekty nowe )
    • ustawienie ilo¶ci obiektów na stronie g³ównej (obiekty wyró¿nione)
    • ustawienie ilo¶ci obiektów na stronie g³ównej (obiekty promowane)
    • ustawienie ilo¶ci dni ostrzegania o koñcu abonamentu
    • ustawienie koloru obramowania og³oszenia promowanego
    • ustawienie koloru t³a og³oszenia promowanego
    • ustawienie koloru obramowania og³oszenia - pod¶wietlanego
    • ustawienie koloru t³a - og³oszenia pod¶wietlanego
    • ustawienie klucza GoogleMap Api do mapy w og³oszeniach
    • ustawienie Title ( tytu³ ), Description ( opis ), Keywords ( s³owa kluczowe )
    • ustawienie poczty (mo¿na w³asn± stopkê maila stworzyæ, mo¿na dodaæ logo do maila)
    • lista, status, usuwanie, edycja u¿ytkowników,
    • ustawienie Ilo¶ci punktów podbicia za 1 sms
    • aktywacja, b±d¼ dezaktywacja danego u¿ytkownika ,
    • edycja danych u¿ytkowników
    • aktywowanie ofert u¿ytkowników
    • mo¿liwo¶æ zak³adania i edytowania dowolnego konta administratora
    • mo¿liwo¶æ dodawania Banerów FLASH, JPG, GIF
    • mo¿liwo¶æ dodawania Reklamy - AdSense, b±d¼ dowolnego tekstu reklamowego, jak i skryptu.
    • mailing - wysy³anie wiadomo¶ci e-mail do wszystkich u¿ytkowników jak i do u¿ytkowników newslettera
    • mo¿liwo¶æ edycji wygl±du strony p³atno¶ci / o nas / regulaminu/ ... stron utworzonych przez administratora
    • mo¿liwo¶æ konfigurowania p³atno¶ci online, ustalanie wysoko¶ci kwoty oraz ilo¶ci dni abonamentu,
    • promowanie dowolnych ofert
    • wyró¿nienie dowolnych ofert
    • edycja p³atno¶ci SMS, online,
    • dodawanie i usuwanie aktualno¶ci w serwisie
    • dodawanie i edycja podstron w serwisie
    • przegl±danie, edycja og³oszeñ u¿ytkowników
    • przegl±danie edycja og³oszeñ odwiedzaj±cych
    • abonamenty p³atno¶ci SMS, online,
    • p³atno¶ci Transferuj.pl (wykaz op³at pobranych)
    • dodawanie i edycja podstron w serwisie
    • przegl±danie, edycja og³oszeñ u¿ytkowników
    • rss 15 og³oszeñ - Rss 140 og³oszeñ
    • ustawienie punktów podbicia
    • ustawienie Okresu darmowej emisji obiektu
    • ostrzegaj o koñcu abonamentu (ilo¶æ dni)
    • Facebook (wysuwany)
    • Google (wysuwany)
    • Twitter (stopka)
    • Flickr (stopka)
    • Facebook (stopka)
    • ustawienia poczty
    • kategoria og³oszenia - edycja , dodawanie, usuwanie (PL, EN)
    • województwo - edycja , dodawanie, usuwanie
    • wyszukiwarka u¿ytkownika
    • lista - polecanych maili
    • lista - newsletera
    • admin ma mo¿liwo¶æ wyró¿nienia, promowania, pod¶wietlenia og³oszenia, jak i wyd³u¿enia abonamentu danego og³oszenia
    • mailing - baza u¿ytkowników - baza newsletera
    • galeria - dodanie zdjêcia, dodanie kategorii galerii, lista zdjêæ po wyborze kategorii
    • p³atno¶ci podbij
    • lista artyku³ów - edycja, dodanie,
    • rozbudowane elementy u¿ytkowników
    • lista komentarzy og³oszeñ
    • mo¿liwo¶æ zmiany wszystkich nazw na stronie na w³asne (wersja PL i EN) - zmianê nale¿y przeprowadziæ w pliku jêzykowym, zmieniaj±c na w³asn± nazwê
    • statystka u¿ytkowników, obiektów w serwisie,....
    • nie wszystkie funkcje zosta³y wypisane
    • zapraszamy do ogl±dniêcia .......
    • ...


  Skrypt og³oszeniowy ¶luby / wersja 2.0

  Skrypt og³oszeniowy ¶luby / wersja 2.0

  Skrypt og³oszeniowy ¶luby / wersja 2.0

  Skrypt og³oszeniowy ¶luby / wersja 2.0

  Skrypt og³oszeniowy ¶luby / wersja 2.0

  Skrypt og³oszeniowy ¶luby / wersja 2.0

  Skrypt og³oszeniowy ¶luby / wersja 2.0

  Skrypt og³oszeniowy ¶luby / wersja 2.0


  WERSJA DEMONSTRACYJNA:


  Wszystkim zainteresowanym zakupem skryptu umo¿liwiamy przetestowanie, dlatego te¿ udostêpniamy wersjê demonstracyjn±. Wersja demonstracyjna posiada ograniczenia, uniemo¿liwiaj±ce zmianê ustawieñ .

  Skrypt mo¿na przetestowaæ od strony klienta : SKRYPT BAZY ¦LUBNEJ wersja 2.0 <-- link

  Prosimy login i has³o nie kopiowaæ a przepisaæ.

   Panel u¿ytkownika
  • Login: demo
  • Has³o: demo
  Skrypt mo¿na przetestowaæ od strony administratora : ADMIN STRONY BAZY ¦LUBNEJ wersja 2.0 <-- link

  Prosimy login i has³o nie kopiowaæ a przepisaæ.

   Panel administratora
  • Login: artglobal
  • Has³o: artglobal


  Skrypt og³oszeniowy ¶luby / wersja 2.0

  Skrypt og³oszeniowy ¶luby / wersja 2.0

  Skrypt og³oszeniowy ¶luby / wersja 2.0

  Skrypt og³oszeniowy ¶luby / wersja 2.0

  Skrypt og³oszeniowy ¶luby / wersja 2.0

  Skrypt og³oszeniowy ¶luby / wersja 2.0

  KUPUJ¡C PRODUKT OTRZYMAJ¡ PAÑSTWO:

  Je¶li s± Pañstwo zainteresowani zakupem proszê zapoznaæ siê z przyk³adow± licencj± : LICENCJA <-- link

  • licencjê na u¿ytkowanie jednej kopii naszego skryptu Turysta pod jedn± domen±
  • skrypt BAZY ¦LUBNEJ wersja 2.0
  • bezp³atna instalacja na serwerze klienta spe³niaj±cym wymagania skryptu
  • pomoc w razie wykrycia b³êdów w funkcjonowaniu skryptu
  • je¶li mia³y by byæ jakie¶ zmiany w projekcie prosimy o kontakt
  • rachunek


 • Adres strony Turysta 1.0: SERWIS OG£OSZENIOWY - BAZY ¦LUBNEJ wersja 2.0 zobacz <-- link


  W RAZIE PYTAÑ PODAJEMY DANE KONTAKTOWE:

  • e-mail: kontakt@artglobal.pl
  • GG: 32111942
  • tel: +48 669 182 493


 • Copyright © Projekty og³oszeniowe & Projektowanie stron

  Tworzenie stron internetowych / Skrypty og³oszeniowe / Skrypt Noclegowy / Skrytp Nieruchomo¶ci / Skrytp Motoryzacyjny / Skrytp ¦lubny / Skrytp Og³oszeñ Drobnych / Skrytp Pracy / Sklepy internetowe / Agencja interaktywna / Systemy CMS.

  Nazwisko: *
  Email: *
  Telefon:
  Nr GG:
  Tre¶æ: *